آمار معاملات بازار سرمایه ایران

ارزش معاملات حقیقی ها و حقوقی ها

نمودار رنگ قرمز ارزش معاملات حقیقی ها از ابتدای سال

نمودار رنگ آبی ارزش معاملات حقوقی ها از ابتدای سال